برنامه پیشنهادی کارشناسی ارشد رشته گردشگری مذهبی

برنامه پیشنهادی رشته گردشگری مذهبی مقطع کارشناسی ارشد

نیمسال اول

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش‌نیاز درس

نظری

عملی

روانشناسی دینی گردشگری

2

الزامی

روش تحقیق جبرانی

2

جبرانی

کلیات علم اقتصاد

2

جبرانی

تحلیل مفاهیم و نظریه های گردشگری

2

اختیاری

جغرافیای فرهنگی ایران

2

جبرانی

تعداد درس :5

جمع واحدهای نیمسال:10 واحد

نیمسال دوم

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش‌نیاز درس

نظری

عملی

مدیریت گردشگری مذهبی

2

الزامی

جامعه شناسی گردشگری مذهبی

2

الزامی

برنامه ریزی راهبردی گردشگری مذهبی

2

الزامی

تحلیل مفاهیم و نظریه های گردشگری فرهنگی

2

اختیاری

تحلیل مفاهیم و نظریه های گردشگری

روش تحقیق در گردشگری مذهبی

2

الزامی

اقتصاد و بازاریابی گردشگری مذهبی

2

الزامی

تعداد درس :6

جمع واحدهای نیمسال:12 واحد

نیمسال سوم

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش‌نیاز درس

نظری

عملی

جغرافیای گردشگری مذهبی

2

الزامی

کاربرد فن آوریهای نوین (جغرافیایی، ارتباطی، اطلاعاتی)

2

الزامی

تحلیل مفاهیم و نظریه های گردشگری مذهبی

2

اختیاری

تحلیل مقاصد، جاذبه ها و مناظر گردشگی مذهبی در ایران و جهان

2

اختیاری

اسلام و گردشگری

2

اختیاری

تعداد درس :5

جمع واحدهای نیمسال:10 واحد

نیمسال چهارم

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش‌نیاز درس

نظری

عملی

پایان نامه

تعداد درس :1

جمع واحدهای نیمسال:6 واحد