رشته ها و مقاطع تحصیلی

رشته ها و مقاطع تحصیلی

دانشگاه علم و فرهنگ در حال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد بازاریابی گردشگری  دانشجو می پذیرد.