مدیر گروه بازاریابی گردشگری

مدیر گروه بازاریابی گردشگری

      جعفر آهنگران

  • استادیار
  • گروه گردشگری
  • تلفن: 5-44238171 داخلی 559
  • ایمیل: ahagaranj@gmail.com