دستورالعمل اجرایی تغییر رشته یا گرایش دانشجویان دوره کارشناسی

دستورالعمل

دستورالعمل اجرایی تغییر رشته یا گرایش دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه علم و فرهنگ

مقدمه:

با عنایت به ضرورت اتخاذ رویه‌‏ای واحد برای بررسی درخواست تغییر رشته دانشجویان دانشگاه در چارچوب آیین‏‌نامه آموزشی دوره‌‏های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب جلسه 859 مورخ 93/12/16 شورای عالی برنامه‌‏ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، «دستورالعمل اجرایی تغییر رشته یا گرایش دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه علم و فرهنگ» به شرح زیر تدوین شده است:

ماده 1- شرایط تغییر رشته یا گرایش:

1- دانشجوی دوره‏ کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر می‌‏تواند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی تغییر رشته یا گرایش دهد:

الف) وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در دانشگاه

ب) موافقت گروه آموزشی مبدأ و مقصد و با تأیید شورای آموزشی دانشگاه

ج) کمتر نبودن نمره‏‌های اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری گروه آزمایشی ذی‏ربط از نمره آخرین فرد پذیرفته شده در آن رشته یا گرایش در دانشگاه و در سال پذیرش با تأیید سازمان سنجش آموزش کشور

د) امکان ادامه تحصیل دانشجو در رشته یا گرایش جدید در سنوات مجاز باقیمانده

تبصره 1: در صورت نداشتن شرط مندرج در بند «ج»، لازم است دانشجو حداقل 26 واحد درسی در رشته اولیه بگذراند تا درصورت داشتن شرایط درسی و معدل مناسب، درخواست تغییر رشته برای اخذ تصمیم به شورای بررسی موارد خاص دانشگاه ارسال شود.

توصیه مهم: مدیر محترم گروه مقصد ضمن توجه به سنوات مجاز باقیمانده دانشجو، به نحو مقتضی از قبیل انجام مصاحبه شفاهی یا برگزاری آزمون توانمندی دانشجو برای تحصیل در رشته مورد تقاضا را ارزیابی کنند.

یادآوری مهم: از جمله شرایط موافقت شورای بررسی موارد خاص دانشگاه با تغییر رشته دانشجویان از یک رشته به رشته‌‏ای دیگر در همان گروه آزمایشی و مقطع تحصیلی، از دست دادن توانایی ادامه تحصیل در رشته فعلی و داشتن حداقل نمره آزمون سراسری رشته مورد تقاضا در کل کشور در سهمیه مربوط و نیز شرایط موافقت با تغییر رشته دانشجویان از یک گروه آزمایشی به گروه آزمایشی دیگر، از دست دادن توانایی ادامه تحصیل در تمامی رشته‏های گروه آزمایشی مربوط و داشتن حداقل نمره آزمون سراسری رشته مورد تقاضا در کل کشور در سهمیه مربوط می‌‏باشد.

تبصره 2: دانشجو صرفاً در هر دوره تحصیلی برای یکبار می‏تواند با رعایت شرایط این ماده، تغییر رشته یا گرایش دهد.

تبصره 3: تغيير رشته دانشجو در دوره كارشناسي ناپيوسته ممنوع است، اما تغيير گرايش با داشتن شرایط ذکر شده در بند 1 ماده 1 امكان‌پذير است.

تبصره 4: انتقال توأم با تغيير رشته يا گرايش در صورت احراز شرايط بند 1 ماده 1 و موافقت دانشگاه‌‏های مبداء و مقصد، فقط براي يكبار امکان‏پذیر است.

ماده 2- فرآیند انجام تغییر رشته یا گرایش:

1- دانشجوی متقاضی تغییر رشته و یا تغییر گرایش باید درخواست خود را در قالب برگ درخواست تغییر رشته - در نیمسال اول تحصیلی از اول آبان‏ماه تا آخر آذرماه و در نیمسال دوم از اول خردادماه تا آخر تیرماه ارائه نماید.

2- آموزش دانشکده مبدأ باید درخواست تغییر رشته و یا گرایش دانشجو را پس از بررسی کارنامه محرمانه، در صورت دارا بودن شرایط و با کسب نظر موافق مدیر گروه مربوط به دانشکده مقصد ارجاع دهد. معاون آموزشی دانشکده مقصد باید پس از کسب نظر موافق مدیر گروه مربوطه، موضوع را در دانشکده بررسی و تصمیم‌‏گیری نماید.

3- احکام پیشین شورای بررسی موارد خاص و یا شورای آموزشی دانشگاه در خصوص دانشجوی متقاضی تغییر رشته، به قوت خود در سابقه تحصیلی وی باقی می‏‌ماند.

4- پس از صدور حکم موافقت با تغيير رشته یا گرایش، دانشجو باید تا قبل از حذف و اضافه نیمسال بعدی، نسبت به تطبیق واحدهای گذرانده خود اقدام نماید. تبعات ناشی از عدم انجام به موقع تطبیق واحد، با شخص دانشجو خواهد بود.

ماده 3- معادل‏سازی واحدهای درسی:

1- به ازای هر 12 تا 20 واحد از دروس معادل‏سازی و پذیرفته شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می‏شود.

2- تطبیق واحد دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذرانده و یا کنکور مجدد بوده است، در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل‏سازی می‌‏شود و فقط دروسی از وی پذیرفته خواهد شد که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته یا گرایش جدید، اشتراک محتوایی (طبق برنامه درسی مصوب) داشته باشد.

3- تطبیق درسی دانشجوی کنکور مجدد، فقط دروس پذیرفته شده و نمره آنها با احتساب در معدل کل و سنوات در کارنامه دانشجو ثبت می‏‌شود.

4- تمامی دروس دانشجویان تغییر رشته و تغییر گرایش در کارنامه ثبت و فقط دروسی که از وی پذیرفته شده است در معدل کل محاسبه می‏‌شود.

5- تمامی دروس دانشجوی انتقالی در کارنامه ثبت و فقط دروسی که پذیرفته شده است، در معدل کل محاسبه می‌‏گردد.

تبصره 1: در صورت اشتراک محتوایی دروس گذرانده شده توسط دانشجو، فقط دروسی که نمرات آنها 12 و یا بالاتر است پذیرفته خواهد شد و پذیرش دروسی که نمره آنها بین 10 تا 12 است با نظر گروه آموزشی مربوطه انجام می‌‏شود.

تبصره2: درخصوص دانشجویان کنکور مجدد، فقط دروسی که نمرات آنها 12 یا بالاتر است پذیرفته می‌‏شود.

تبصره 3: در خصوص دانشجوی انتقالی، ترم‏های مشروطی عیناً در کارنامه ثبت می‏‌گردد.

6- نحوه احتساب واحدهای معادل‏سازی شده، در سنوات دانشجویان کنکور مجدد به شرح جدول زیر است:

ردیف

تعداد واحد تطبیق داده شده از دوره قبلی

تعداد کسر سنوات مجاز تحصیل (نیمسال)

1

0 تا 11 واحد

صفر

2

از 12واحد تا سقف 31 واحد

یک

3

از 32 واحد تا سقف 51 واحد

دو

4

از 52 واحد تا سقف 71 واحد

سه

5

از 72 واحد تا سقف 91 واحد

چهار

6

از 95 واحد تا سقف 111 واحد

پنج

7

از 112 واحد تا سقف 131 واحد

شش

ماده 4- این دستورالعمل در 4 ماده و 7 تبصره در تاریخ 1399/12/18 به تصویب شورای آموزشی دانشگاه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌‏الاجرا است و جایگزین تمامی شیوه‌‏نامه‏‌ها و دستورالعمل‌‏های قبلی گردید.